Utorak, 13 Rujan 2016 17:56

Dobro je znati

ZA PACIJENTE I POSJETITELJE 

Prijem na bolničko liječenje 

Svaki odjel prima pacijente na bolničko liječenje na osnovu uputnice koju izdaje nadležni liječnik primarne zdrastvene zaštite, dok se u hitnim slučajevima pacijenti mogu primiti i bez uputnice.
O prijemu na bolničko liječenje odlučuje šef službe, odnosno dežurni liječnik.
Prijem na bolničko liječenje se obavlja svaki radni dan za vrijeme radnog vremena, dok se u hitnim slučajevima obavlja u svako doba dana.
Upis pacijenta obavlja se na recepciji bolnice isti dan, a najkasnije sljedeći dan.
Odjeću, obuću i druge osobne predmete pacijent ostavlja u garderobnom ormaru, ako već iste nije predao pratnji.

Posjete bolesnicima 

Posjete pacijentima u bolnici dozvoljene su:
⇒od 12 do 12:30 sati
⇒od 15 do 16 sati (nedjeljom i blagdanom 13-15 sati)
⇒od 18 do 18:30 sati.
Izvanredne posjete pacijentima u drugo vrijeme može dozvoliti samo šef službe ili ovlašteni dežurni liječnik.
Posjetiteljima nisu dozvoljene posjete bez prethodne dozvole šefa službe ili dežurnog liječnika:
•porođajnom odjelu
•neonatologiji
•jedinici intezivnog liječenja.

 • Sve obavijesti o zdrastvenom stanju pacijenata koji se nalaze na odjelima članovi obitelji pacijenta mogu zatražiti  od odjelnog liječnika.

Što nije dopušteno ?

 •  pušiti u prostorima unutar bolnice 
 • donositi hranu koju pacijent ne smije konzumirati   
 • remetiti red i mir
 • donositi i nuditi pacijentu alkoholno piće
 • unositi u bolesničku sobu stvari koje pacijent ne smije držati kod sebe
 • sjediti ili ležati u krevetu pacijenta
 • ulaziti i zadržavati se u prostorijama u kojim je zabranjen pristup pacijentima
 • unositi i vršiti prodaju stvari
 • na bilo koji način uznemiravati i smetati ostale pacijente.


POTREBNI DOKUMENTI

Prilikom dolaska u bolnicu radi pregleda u specijalističkim ambulantama ili radi prijema na bolničko liječenje svaki pacijent sa sobom mora donijeti ispravno popunjenu uputnicu, zdrastvenu iskaznicu, potvrdu o oslobađanju od participacije, te iskaznicu dopunskog osiguranja (ako ste ga ugovorili).
Također je preporučljivo sa sobom donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje laboratorijske nalaze, RTG snimke i sl., kao i otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici (naravno, ako postoje).
Svaki pacijent koji nema potvrdu o oslobađanju od participacije ili nema iskaznicu dopunskog osiguranja dužan je platiti iznos participacije za svaku uslugu koja mu je pružena u specijalističkim ambulantama.
Također je svaki takav pacijent koji se otpušta iz bolnice dužan platiti participaciju, ako nema dopunsko zdravstveno osiguranje. 

OTPUST PACIJENATA

O otpuštanju iz ustanove odlučuje šef službe, odnosno dežurni liječnik.
Otpuštanje pacijenata iz bolnice u pravilu se obavlja od 8 do 13 sati svakog radnog dana, a u pravilu se odluka o otpuštanju će vam se  priopćiti  najmanje 24 sata prije nego što napustite bolnicu.
U trenutku odlaska iz bolnice  uručiti će vam se  otpusno pismo koje  sadržava sve važnije podatke o povijesti bolesti tijekom boravka u našoj ustanovi. Ako se pacijent upućuje na daljnje liječenje, šef službe u kojoj je pacijent  liječen, osigurat će po potrebi prijevoz i eventualnu pratnju.

PRIGOVORI I PRITUŽBE - SOPK 18

SOPK-18 pritužbe i prigovori
Obrazac za prijavu prigovora
Grafički prikaz protokola

PRAVA I DUŽNOSTI PACIJENATA

PRAVA PACIJENATA S OBRAZLOŽENJEM ZNAČENJA POJEDINOG PRAVA

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog ili terapijskog postupka i ono može iznimno biti ograničeno kada je to opravdano vašim zdravstvenim stanjem.
Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti
Vaše je pravo da budete potpuno obaviješteni o svome zdravstvenom stanju i ishodu  liječenja, preporučenim pregledima i zahvatima, prednostima i rizicima njihovog  obavljanja ili neobavljanja te planiranim  datumima za njihovo obavljanje, svome pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima o daljnjem tijeku  pružanja zdravstvene zaštite, preporučenom načinu života i pravima iz zdravstvenog osiguranja.
Obavijest imate pravo dobiti  na vama razumljiv i pristupačan način. Na vaš usmeni zahtjev obavijest vam je obvezan dati liječnik koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o vašem zdravstvenom stanju, koje je naš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji vam nije izravno pružio  određenu zdravstvenu uslugu.
Nakon svakog postupka, vaše je pravo da budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu te rezultatu postupka, o razlozima eventualne različitosti rezultata od očekivanog  te  biti upoznati s imenom i specijalizacijom  liječnika koji vam  izravno  pruža  zdravstvenu uslugu.
Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom  odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenog stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.
Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kada vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (u hitnim slučajevima).
Ako  ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svjesni prirode svoje bolesti, kako ne bi ugrozili  zdravlje drugih osoba, ali imate pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti  osobu koja će  umjesto vas  biti obaviještena.
Pravo na obaviještenost o pacijentu s  umanjenom sposobnošću  rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim, mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnnik/skrbnik.
Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
Vaše  je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo vaš život  i zdravlje ili izazvalo  trajna oštećenja vašeg zdravlja. Prihvaćanje  pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate  potpisivanjem suglasnosti.
Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhonijema osoba, prihvaća  pojedini  dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom  u obliku javnobilježničkog  akta ili pred dva svjedoka  iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati  ili odbijati pojedini takav postupak.

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog  ili maloljetnog pacijenta, osim u  slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka potpisuje njegov  zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može  suglasnost  u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog  zastupnika/skrbnika  suprostavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti  suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog  nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna  i neposredna opasnost od  težeg oštećenja njegovog zdravlja. Postupak  se može provoditi  bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje  navedena opasnost.
Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima  istraživanja te dati  potpisanu suglasnost za sudjelovanja u istraživanju.
Vaše je pravo dati pristanak  i za sudjelovanja  u medicinskoj nastavi.
Za poslovno  nesposobnog  ili maloljetnog  pacijenta, pristanak daje njegov zakonski  zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može  suglasnost povući u bilo koje vrijeme.

Zahvati na ljudskom genomu
Zahvat  usmjeren na promjenu ljudskog genoma  može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske  svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje  bilo kakvih preinaka u genomu potomka  pacijenta. 
Testovi  koji ukazuju na genetske  bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili  za otkrivanje genetske  dispozicije  ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati  samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe  i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

Pravo na pristup medicinskoj  dokumentaciji
Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje vaše bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev  preslike  medicinske dokumentacije  ima bračni ili izvanbračni drug, ponoljetno dijete, roditelj, punoljetni  brat ili sestra te zakonski zastupnik/skrbnik. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom  od javnog bilježnika.

Pravo na povjerljivost
Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje vašeg  zdravlja bude  osigurana te da date usmenu ili pisanu izjavu o osobama  koje mogu biti obaviještene  o vašem prijamu u ustanovu kao i o vašem zdravstvenom  stanju. Možete imenovati osobe kojima zabranjujete  davanje  tih podataka.

Pravo na održavanje osobnih kontakata
Tijekom boravka u ustanovi imate pravo primanja posjetitelja sukladno kućnom redu te pravo zabraniti  posjete određenoj  osobi ili osobama.
Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
Vaše ja pravo  samovoljno napustiti ustanovu, osim u slučajevima kada bi to štetilo  vašem zdravlju i zdravlju  ili sigurnosti drugih osoba. O namjeri napuštanja  ustanove morate  dati pisanu izjavu ili usmenu izjavu pred  dva istovremeno nazočna svjedoka  koji potpisuju izjavu o vašoj namjeri da napustite ustanovu.
Podatak o samovoljnom napuštanju ustanove bez najave liječnik je obvezan upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Ako to nalaže zdravstveno stanje pacijenta, liječnik je obvezan  o napuštanju ustanove bez najave obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti  obaviještena. Ako  je pacijent nesposoban za  rasuđivanje, odnosno  maloljetan, liječnik je obvezan obavijestiti njegova zakonskog zastupnika/skrbnika.

Pravo na privatnost
Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom  pružanja  osobne njege imate pravo na uvjete  koji osiguravaju privatnost.

Pravo na unaprijed izrečene  zahtjeve
Vaše je pravo unaprijed izreći zahtjeve prema kojima su se zdravstveni radnici i drugi  zaposlenici dužni ponašati. 
Unaprijed  izrečeni zahtjev  unosi se u zdravstveni karton. 
Unaprijed  izrečeni zahtjev ne može biti razlog uvjetovanja pružanja zdravstvene zaštite ili  diskriminacije.
Ukoliko  su unaprijed  izrečeni zahtjevi medicinski neopravdani  po njima se  nema obveze postupati.


Ostala  vaša prava su:

 •  zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja
 • učinkovitu kontrolu boli
 •  na pružanje skrbi  u sigurnom okruženju primjenom važećih standarda prakse za sigurno 
  okruženje, dajući posebnu pozornost  ranjivim pacijentima, novorođenčadi i djeci.

Vaše je pravo podnijeti prigovor  ili pritužbu ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel.: (01) 46 07 555, fax: (01) 46 77 076
OIB: 88362248492, MB: 2830396
Radno vrijeme: od 8,00 do 16,00 sati
Stranke se primaju od 13,00 do 15,30 sati
     

BIJELI TELEFON
0800 7999     

Javite nam se na telefonsku liniju otvorenu zbog vas - postavite pitanje, uputite prijedlog ili kritiku.
Radno vrijeme – od 8.00 do 16.00 sati

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke