Petak, 14 Listopad 2016 12:00

ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

VODITELJ ODJELA
Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
bernardah@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA
Marija Šilje, dipl. med. techn.
marec@bolnica-du.hr
LIJEČNICI
Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Miho Jančić, dr. med. specijalist psihijatrije
Prim. Marković Hrvoje, dr. med. specijalist psihijatrije
Davor Grilec, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
Ivana Haluga Golubović, dr. med. specijalist psihijatrije
Marijana Batković, dr. med. specijalist psihijatrije
Marija Bošković, dr. med. specijalist psihijatrije

Marin Anton Kirigin, dr. med. specijalist psihijatrije
KONTAKT
Odjel +385 (020) 431-795
Administracija +385 (020) 431-655
Ambulanta +385 (020) 431-791

UKRATKO O ODJELU
Odjel za psihijatriju smješten je na drugom katu objekta A. Organizacija rada na odjelu funkcionira po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike. Rad s bolesnicima odvija se primjenom psihofarmakoterapije, uz psiho i sociodinamski pristup putem individulane i grupne terapije. Stacionarni dio odjela raspolaže s 21 krevetom. Na odjelu se zbrinjavaju i liječe pacijenti s akutnim i kroničnim bolestima uz stalan nadzor. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog  područja omugućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta. Budući da je naš odjel akutnog tipa smještaja, važno je naglasiti  suradnju odjela s psihijatrijskim klinikama i specijaliziranim bolnicama na području RH, koja doprinosi na podizanju kvalitete liječenja bolesnika, u smislu nastavka diferencijacije etiologije bolesti kao i učinkovitijem oporavku pacijenata na produženom liječenju. 

Poliklinički dio odjela smješten je u niskom prizemlju i sastoji se od dvije opće specijalističke ambulante, ambulantom za dječju i adolescentnu psihijatriju, te hitnom psihijatrijskom ambulantom. Rad u ambulantama organiziran je  radnim danima, pružanjem usluga, pregleda, psihoterapije, konzultacija. U polikliničkom dijelu na godišnjoj razini realizira se preko 18.000 usluga.

Kabineti za kliničku psihologiju organizirani su radom u dva kabineta, te u radu s pacijentima koriste se psihodijagnostičke metode i sredstva.
Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike ležećih pacijenata uključuje rad socijalne radnice, koja ujedno sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.

Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam pruža usluge liječenja i rehabilitacije pacijentima ovisnim o prekomjernom pijenju alkohola, kroz individualni rad s ovisnicima i  članovima njihovih obitelji.

Dnevna bolnica radi na principima individulane i grupne terapije  edukacijom bolesnika o bolesti, terapijskim tehnikama suportivno dinamske psihoterapija, realitetne terapije, antistigma terapije, relaksacijske tehnike i progresivno mišićna relaksacija. Način rada je  timski u kojem sudjeluju dva psihijatra, bacc. sestrinstva, te psihologinja i socijalna radnica prema rasporedu.

Jedinica za poremećaje razvojne dobi bazirana je na metodama rada defektološko – logopedske i psihologijske struke. Smještena je u objektu „E2“.

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke