Subota, 26 Studeni 2016 15:42

ODJEL ZA USLUŽNE I TEHNIČKE POSLOVE

VODITELJ ODJELA
Darko Katić, mag. ing. mech.
Tel: +385 (020) 431-767
Fax: +385 (020) 431-677
darkok@bolnica-du.hr
DISPEČER ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA
Marija Đurić, dipl. ing. arh.
Tel: +385 (020) 431-673
Fax: +385 (020) 426-146

Zadatak Odjela tehničkih poslova je održavanje i popravak objekata, temperaturno kondicioniranje objekta, proizvodnja i opskrba toplom vodom i parom, održavanjem nemedicinske i medicinske opreme, informatičke opreme i infrastrukture.
Također u djelokrug rada Odjela spadaju i poslovi na pripremi dokumentacije za opremanje i adaptaciju/izgradnju prostora, nabavku opreme, nadzor nad radom izvođačkih tvrtki itd.
Odjel obavlja putem referenta, poslove: zaštite na radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i opreme.

Odjel je organiziran kroz 4 odsjeka:
- Odsjek za održavanje objekata
- Odsjek za održavanje opreme
- Odsjek za održavanje računalne infrastrukture
- Odsjek za infektivni otpad

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA

VODITELJ ODSJEKA ODRŽAVANJA OBJEKATA
Josip Matuško
, ing. nav. mech.
Tel: +385 (020) 431-626
Fax: +385 (020) 426-146
tehnika@bolnica-du.hr

Odsjek za održavanje objekata je poslovna jedinica s najraznovrsnijom strukturom djelatnika po zanimanju i zvanju, a u poslove održavanja ulaze:
- strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija, održavanje izdvojenih klimatizacijskih jedinica, medicinski plinovi, uređaji i postrojenje komprimiranog zraka, proizvodnja pare, uređaji i postrojenje TNP-a )
- ugradnja i održavanje sustava automatike postrojenja
- održavanje i popravci sustava za besprekidno napajanje (2 sustava 30 kVA – Hemodijaliza i Biokemijski i hematološki laboratorij; sustav 20 kVA – JIL i Koronarna jedinica)
- održavanje i popravci sustava satne instalacije (satna instalacija, 2 matična sata, preko 50 satova)
- održavanje i popravci sustava razglasa (instalacija razglasa, audio komponente – 2 receivera, 10 linijskih pojačala, atenuatori, zvučnici)
- električne instalacije (trafostanice, visokonaponske i niskonaponske instalacije, agregatno postrojenje, rasvjetna tijela, razvodne ploče, telefonske i vatrodojavne instalacije, te instalacije ozvučenja, satova i signalizacije)
- ugradnja i održavanje sustava automatike postrojenja
- hidro instalacije (topla i hladna voda, hidrantska mreža)
- bojanje i montažerski radovi, manji građevinski zahvati (betonski radovi, keramičarski zahvati, postavljanje spuštenih stropova i pregradnih zidova, ugradnja vrata i prozora i njihovo održavanje)

 

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE OPREME

VODITELJ ODSJEKA ODRŽAVANJA OPREME
Nikša Kulaš, bacc. ing. el.
Tel: +385 (020) 431-706
Fax: +385 (020) 426-146
med-oprema@bolnica-du.hr

Odsjek održavanja opreme je poslovna jedinica s najkompleksnijim opsegom djelatnosti u Odjelu tehničkih poslova, te su odgovornosti slijedeće:
- održavanje i popravci medicinskih sustava i opreme
- RTG dijagnostika – MR, 2 MSCT sustava, sustav za koronarnu angiografiju, 2 RTG sustava, sustav digitalne dijaskopije, mamograf, 3 mobilna RTG uređaja, denzitometrija, digitalizacija filmova, UZV sustavi
- Anestezija i JIL – uređaji za anesteziju, respiratori, dva sustava središnjeg nadzora vitalnih funkcija s pratećim monitorima istih, 40 infuzijskih pumpi i injektomata
- Kardiologija i koronarna jedinica – 2 sustava telemetrijskog praćenja pacijenata, sustav središnjeg nadzora vitalnih funkcija s monitorima istih
- Neonatologija – 6 sustava inkubatora i respirator
- Laboratorijska dijagnostika – biokemijski i hematološki analizatori i ostala laboratorijsko dijagnostička oprema
- Transfuzija – imunohistokemijski analizatori, analizatori koagulacije, centrifuge, uređaji za proizvodnju krvnih pripravaka
- Hemodijaliza – sustav za pripremu vode za potrebe hemodijalize, sterilizacije i biokemijskog laboratorija, 18 uređaja za hemodijalizu, uređaj za kontinuirane postupke
- Sterilizacija – 3 sterilizatora, H2O2 sterilizator
- Operacijski blok – 9 operacijskih stolova, 4 laparaskopska sustava, 3 operacijska mikroskopa, elektrokirurški generatori, instrumentarij, elektro aspiratori
- Poliklinka – neurološka, oftalmološka, ORL, kardiološka, pulmološka, opća internistička, gastroenterološka i urološka dijagnostička oprema
- Pedijatrijska poliklinika – spirometrija, 24 satni snimači NIBP-a i EKG-a EEG, FeNO dijagnostika, pH metrija
- Ginekologija i porordiljstvo – UZV sustavi, CTG sustavi
- Patologija i citologija – histokineti, rotacioni mikrotomi, krio mikrotom, stanica za obradu parafina, bojači tkiva, mikroskopi, termostati
- održavanje i popravci sustava telefonije (telefonska i interfonska instalacije, kućna telefonska centrala Siemens HiPath 4000 – 400 internih brojeva, sustav mobilne telefonije – 150 pretplatničkih linija u VPN-u, fiksno - mobilni VPN) održavanje i popravci sustava ⦁ vatrodojave (instalacija vatrodojave, 3 vatrodojavne centrale Notifier 6000 AM međusobno povezane računalom s pripadajućom aplikacijom, 1500 elemenata sustava – dimnih i termičkih detektora požara, ručnih javljača požara, modula za aktivaciju PP vrata i PP zaklopki, izolatora petlji)
održavanje i popravci sustava vatrodojave (instalacija vatrodojave, 3 vatrodojavne centrale Notifier 6000 AM međusobno povezane računalom s pripadajućom aplikacijom, 1500 elemenata sustava – dimnih i termičkih detektora požara, ručnih javljača požara, ⦁ ⦁ modula za aktivaciju PP vrata i PP zaklopki, izolatora petlji)
održavanje i popravci sustava za bolničku signalizaciju (instalacija sustava, elementi za poziv iz bolesničke sobe, upravljačka jedinica u bolesničkoj sobi i na nadzornom pultu, funkcionalnost govorne komunikacija s medicinskim osobljem, provjera vizualnih i audio komponenti sustava – sustav Zettler 200+ i Zettler Medicall 800)
- održavanje i popravci sustava tehničke zaštite (instalacije alarma s pratećom centralom i elementima sustava – detektorima pokreta, detektorima loma stakla, dinamičke i vanjske sirene, bljeskalice, kontrole prolaza; sustav video nadzora – 3 HDR snimača, preko 30 kamera)
- održavanje i popravci sustava kabelske televizije (instalacija antenskog sustava, antene, linijska pojačala, TV prijemnici)

Temeljna odrednice rada Odsjeka za održavanje opreme je da se u najkraćem mogućem vremenskom roku obavi najkvalitetnija detekcija kvara na uređaju ili sustavu, te po obavljenoj detekciji izvrši popravak odnosno, ako popravak zahtjeva zamjenu elemenata opreme ili sustava, da se isti promptno dobave i zamjene ili ako navedeno nije moguće da se organizira žurna servisna intervencija od strane vanjskog servisa, te se ista koordinira do povrata uređaja ili sustava u ispravno stanje i punu funkcionalnost.
Odsjek za održavanje opreme je odgovoran za organizaciju, koordinaciju i praćenje rada prilikom servisnih intervencija od strane vanjskih servisa, kao i verifikaciju radova istih. Također Odsjek obavlja pripremu i slanje uređaja u vanjske servise, te se brine za povrat i provjeru ispravnosti i funkcionalnosti nakon popravka u vanjskim servisima te verificira radne naloge vanjskih servisa.
Također vodimo sve potrebne administrativne poslove vezane uz navedenu opremu (registar opreme s pratećim historijatom u koji su uključeni svi podaci koji se odnose na istu od instalacije u OB Dubrovnik – način nabave, ugovori o nabavi, ugovori o održavanju, evidencija kvarova i popravaka s pratećim troškovima popraćenim radnim nalozima Odjela tehničkih poslova te eventualnim rashodima uređaja i sustava).

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE RAČUNALNE INFRASTRUKTURE

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE RAČUNALNE INFRASTRUKTURE
Milan Gudelj Velaga, ing. – sistemski administrator
milanv@bolnica-du.hr
Tel: +385 (020) 431-741
Fax: +385 (020) 426-146
informatika@bolnica-du.hr

Odsjek za održavanje računalne infrastrukture bavi se poslovima održavanja, planiranja i implementiranja hardverskih, softverskih i infrastrukturnih komponenti kompletnog bolničkog informatičkog sustava. Poslove možemo podijeliti na:
- održavanje poslužitelja-servera, arhiviranje i čuvanje bolničkih podataka, održavanje profila korisnika...
- instaliranje i održavanje računala, pisača i drugih sličnih informatičkih resursa
- pružanje informatičke potpore korisnicima bolničkog informatičkog sustava
- nabava, implementiranje i održavanje bolničke računalne mreže
- komuniciranje i savjetovanje s vanjskim davateljima informatičkih proizvoda i usluga
- sudjelovanje u dijagnostici i otklanjanju kvarova medicinske opreme zajedno s kolegama iz odsjeka za održavanje opreme.

Parametri bolničkog informatičkog sustava:
- korištena računalna mjesta: 600 
- pisači: 200, od čega su 98% laserski pisači 
- broj korisnika-a na poslovnom sustavu: 730

Trenutni kapaciteti informatičkog sustava: 16 servera
- 7 servera - za rad s BIS aplikacijom
- 1 server – za pristupanje korisnika sistemu
- 2 servera - za BIS bazu podataka
- 1 server - za arhiviranje podataka
- 1 server - za pristup Internetu i kao mail server
- 1 server - za komunikaciju prema CEZIH-u
- 3 servera - za RIS-PACS sustav

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke