Prava i dužnosti pacijenata

PRAVA PACIJENATA S OBRAZLOŽENJEM ZNAČENJA POJEDINOG PRAVA

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje
Vaše pravo na suodlučivanje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje određenog
dijagnostičkog ili terapijskog postupka i ono može iznimno biti ograničeno kada je to opravdano vašim zdravstvenim
stanjem.
Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti
Vaše je pravo da budete potpuno obaviješteni o svome zdravstvenom stanju i ishodu liječenja, preporučenim
pregledima i zahvatima, prednostima i rizicima njihovog obavljanja ili neobavljanja te planiranim datumima za njihovo
obavljanje, svome pravu na odlučivanje o preporučenim postupcima o daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
preporučenom načinu života i pravima iz zdravstvenog osiguranja.
Obavijest imate pravo dobiti na vama razumljiv i pristupačan način. Na vaš usmeni zahtjev obavijest vam je obvezan
dati liječnik koji vam izravno pruža zdravstvenu uslugu. Vaše je pravo uvijek tražiti drugo stručno mišljenje o vašem
zdravstvenom stanju, koje je naš usmeni ili pisani zahtjev obvezan dati liječnik odgovarajuće specijalizacije, koji vam
nije izravno pružio određenu zdravstvenu uslugu.
Nakon svakog postupka, vaše je pravo da budete obaviješteni o uspjehu ili neuspjehu te rezultatu postupka, o
razlozima eventualne različitosti rezultata od očekivanog te biti upoznati s imenom i specijalizacijom liječnika koji vam
izravnopruža zdravstvenu uslugu.
Vaše je pravo pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenog stanja i
očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih postupaka i mjera.
Vaše je pravo da budete obaviješteni čak i u slučajevima kada vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (u hitnim
slučajevima).
Ako ste osoba s punom poslovnom sposobnošću, ne možete se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima
morate biti svjesni prirode svoje bolesti, kako ne bi ugrozili zdravlje drugih osoba, ali imate pravo u pisanom obliku ili
na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će umjesto vas biti obaviještena.
Pravo na obaviještenost o pacijentu s umanjenom sposobnošću rasuđivanja, u skladu s dobi, odnosno s fizičkim,
mentalnim i psihičkim stanjem ima njegov zakonski zastupnnik/skrbnik.
Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka
Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske
intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo vaš život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja vašeg zdravlja.
Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti.
Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhonijema osoba, prihvaća pojedini
dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom
izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.
Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak
Za pacijenta koji nije pri svijesti, pacijenta s težom duševnom smetnjom te poslovno nesposobnog ili maloljetnog
pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog
postupka potpisuje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu pacijenta može suglasnost u bilo koje vrijeme
povući potpisivanjem izjave o odbijanju postupka. Ako su interesi pacijenta i njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika
suprostavljeni, dužnost je liječnika odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.
Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika, pacijent će se podvrći
dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno
ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovog zdravlja.
Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika/skrbnika pacijenta samo dok traje navedena
opasnost.
Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje
Ako sudjelujete u znanstvenom istraživanju, vaše je pravo dobiti preciznu i razumljivu pisanu obavijest o prirodi,
važnosti, posljedicama i rizicima istraživanja te dati potpisanu suglasnost za sudjelovanja u istraživanju.
Vaše je pravo dati pristanak i za sudjelovanja u medicinskoj nastavi.
Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik/skrbnik, koji u interesu
pacijenta može suglasnost povući u bilo koje vrijeme.
Zahvati na ljudskom genomu
Zahvat usmjeren na promjenu ljudskog genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske
svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta.
Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest
ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi
znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.
Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
Vaše je pravo dobiti pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje vaše
bolesti te o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.
U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i zahtjev preslike
medicinske dokumentacije ima bračni ili izvanbračni drug, ponoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te
zakonski zastupnik/skrbnik. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom
solemniziranom od javnog bilježnika.
Pravo na povjerljivost
Vaše je pravo da povjerljivost podataka koji se odnose na stanje vašeg zdravlja bude osigurana te da date usmenu ili
pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o vašem prijamu u ustanovu kao i o vašem zdravstvenom
stanju. Možete imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.
Pravo na održavanje osobnih kontakata
Tijekom boravka u ustanovi imate pravo primanja posjetitelja sukladno kućnom redu te pravo zabraniti posjete
određenoj osobi ili osobama.
Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
Vaše ja pravo samovoljno napustiti ustanovu, osim u slučajevima kada bi to štetilo vašem zdravlju i zdravlju ili
sigurnosti drugih osoba. O namjeri napuštanja ustanove morate dati pisanu izjavu ili usmenu izjavu pred dva
istovremeno nazočna svjedoka koji potpisuju izjavu o vašoj namjeri da napustite ustanovu.
Podatak o samovoljnom napuštanju ustanove bez najave liječnik je obvezan upisati u medicinsku dokumentaciju
pacijenta. Ako to nalaže zdravstveno stanje pacijenta, liječnik je obvezan o napuštanju ustanove bez najave
obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti obaviještena. Ako je pacijent nesposoban za rasuđivanje,
odnosno maloljetan, liječnik je obvezan obavijestiti njegova zakonskog zastupnika/skrbnika.
Pravo na privatnost
Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege imate pravo na uvjete koji osiguravaju
privatnost.
Pravo na unaprijed izrečene zahtjeve
Vaše je pravo unaprijed izreći zahtjeve prema kojima su se zdravstveni radnici i drugi zaposlenici dužni ponašati.
Unaprijed izrečeni zahtjev unosi se u zdravstveni karton.
Unaprijed izrečeni zahtjev ne može biti razlog uvjetovanja pružanja zdravstvene zaštite ili diskriminacije.
Ukoliko su unaprijed izrečeni zahtjevi medicinski neopravdani po njima se nema obveze postupati.
Ostala vaša prava su:
- zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja
- učinkovitu kontrolu boli - na pružanje skrbi u sigurnom okruženju primjenom važećih standarda prakse za sigurno
- okruženje, dajući posebnu pozornost ranjivim pacijentima, novorođenčadi i djeci.
Vaše je pravo podnijeti prigovor ili pritužbu ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel.: (01) 46 07 555, fax: (01) 46 77 076
OIB: 88362248492, MB: 2830396
Radno vrijeme: od 8,00 do 16,00 sati
Stranke se primaju od 13,00 do 15,30 sati
BIJELI TELEFON
0800 7999
Javite nam se na telefonsku liniju otvorenu zbog vas - postavite pitanje, uputite prijedlog ili kritiku.
Radno vrijeme – od 8.00 do 16.00 sati

Naručite se
1000 znakova
Dodaj datoteke